Informacje na temat ochrony prywatności

Niniejsza polityka prywatności przedstawia sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe (zwane dalej „Danymi”) gromadzone przez CNH Industrial Polska Sp. z o.o. (dalej „my” lub „Firma”) za pośrednictwem tej witryny internetowej. Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność.

 1. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

Do danych, jakie możemy gromadzić, przetwarzać i przechowywać, zalicza się:

 • a. dane przekazywane nam przez Ciebie w celu uzyskania konkretnej usługi lub w ramach stosunków biznesowych (np. dane kontaktowe, dane zawodowe),
 • b. dane przeglądania (np. adres IP, lokalizacja, kraj, czas nawigacji, czas dostępu) lub dane pochodzące z interakcji z naszą witryną internetową,
 • c. pliki cookie (aby wyświetlić nasze Zasady dotyczące plików cookie, kliknij łącze poniżej, https://www.caseih.com/emea/plpl/Documents/Cookie%20Policy%20WEB_v20140728_LPO1_POL.pdf – znajdziesz tam wyjaśnienie wykorzystywania plików cookie i innych narzędzi śledzenia ruchu w sieci za pośrednictwem naszej strony internetowej).

Zazwyczaj to Ty podajesz nam takie Dane, jednak w niektórych przypadkach możemy gromadzić Dane na Twój temat pochodzące od podmiotów zewnętrznych lub z publicznych rejestrów. Chronimy Dane uzyskane od takich podmiotów zewnętrznych zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszej informacji o polityce prywatności.

 1. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Gromadzone dane możemy przetwarzać do następujących celów:

 1. Odpowiadanie na Twoje pytania, dostarczanie informacji o naszych produktach, usługach, ofercie oraz sieci handlowej; 
 2. Dążenie do nawiązania relacji w odpowiedzi na zainteresowanie, utrzymywanie oraz rozwijanie tej relacji z Tobą; 
 3. Wysyłanie w oparciu o Twój wyraźną zgodę: informacji handlowych, newsletterów, biuletynów, a także reklam naszych produktów i usług lub przeprowadzanie badań rynkowych. Wymienione działania możemy realizować w formie papierowego wydruku, w postaci zautomatyzowanej lub z użyciem środków elektronicznych, w tym za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, telefonu (np. zautomatyzowane połączenia telefoniczne, SMS, MMS, faks) i za pomocą innych środków (np. strony internetowe, aplikacje mobilne) - “Marketing “;
 4. Przekazywanie danych za Twoją wyraźną zgodą do podmiotów powiązanych i zależnych oraz dystrybutorom oraz innym podmiotom z naszej sieci handlowej. Wspomniani partnerzy będą przetwarzali dane w celu wysyłania informacji handlowych, reklam produktów i usług lub przeprowadzanie badań rynkowych – „Marketing Podmiotów Współpracujących”
 5. Przekazywanie danych za Twoją wyraźną zgodą do wybranych podmiotów z naszej sieci handlowej (Dealerzy). Dealerzy będą przetwarzali dane w celu odpowiedzi na Twoje pytanie o ofertę lub przeprowadzania badań rynkowych. Dealer, któremu udostępniliśmy Twoje dane, przetwarza je jako oddzielny administrator, na zasadach wskazanych we własnej polityce prywatności. Prosimy o to, aby Państwo każdorazowo zapoznali się z Polityką Prywatności wybranego Dealera. W celu zapewnienia właściwej obsługi klienta mamy wgląd do korespondencji przekazanej Dealerowi na podstawie Twojego żądania. Podstawą takiego działania jest uzasadniony interes administratora w postacidbania o jakość i prawidłowość świadczonych usług.

Dane podlegają gromadzeniu i przetwarzaniu na podstawie umowy oraz zgodnie z wyraźnym i prawnie uzasadnionym interesem do celów przetwarzania wskazanych w punktach (i), (ii) a także – pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej zgody – do celów marketingu przedstawionych w punktach (iii), (iv). Należy pamiętać, że jeśli wyrazisz zgodę, możesz wycofać ją w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie powoduje, że wcześniejsze czynności dokonane na podstawie zgody były niezgodne z prawem. Dane mogą być przetwarzane elektronicznie, w systemach informatycznych, oraz ręcznie, w postaci papierowej. W ciągu całego cyklu życia dane będą przetwarzane i przechowywane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z zasadami uczciwości, praworządności i przejrzystości, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

 1. KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA DANYCH

Przekazywanie Danych nigdy nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak nieprzekazanie Danych niezbędnych do świadczenia usługi lub dostarczenia produktu oraz oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić nam wykonanie żądanej usługi lub dostarczenie żądanego produktu lub może skutkować nieoptymalnym wykonaniem żądanej usługi lub dostarczeniem żądanego produktu. Z drugiej strony, nieprzekazanie Danych, których podanie jest opcjonalne, umożliwia Ci dostęp do usługi lub otrzymanie produktu w każdym przypadku.

 

 1. SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Należymy do Grupy CNH Industrial, globalnego lidera w sektorze dóbr inwestycyjnych. Dane mogą być udostępniane i przekazywane naszym podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial, zaufanym podmiotom zewnętrznym, usługodawcom, autoryzowanym dealerom i dystrybutorom oraz partnerom biznesowym, mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane wyłącznie do celów wymienionych powyżej.

Spółki zależne CNH Industrial Group U.S. przestrzegają ram Tarczy Prywatności UE-Stany Zjednoczone oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-Stany Zjednoczone, określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, których odbiorcą są Stany Zjednoczone.

Przekazywanie danych osobowych do spółek zależnych CNH Industrial Group U.S. podlega certyfikacji programu Tarczy Prywatności i wymaga zgodności z Polityką Tarczy Prywatności CNH Industrial, która jest dostępna tutaj: http://cnhindustrial.com/en-us/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Tarczy Prywatności oraz aby wyświetlić certyfikację spółek zależnych CNH Industrial Group U.S., można odwiedzić stronę www.privacyshield.gov.

Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w celu dopełnienia zobowiązań prawnych, zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa naszego i Grupy CNH Industrial, ochrony praw lub własności naszych i Grupy CNH Industrial, reagowania na polecenia władz publicznych czy dochodzenia naszych praw przed organami sądowymi.

Dane mogą być udostępniane wybranym podmiotom zewnętrznym (dealerom), na podstawie Twojej odrębnej zgody w zakresie imienia, nazwiska, adresu email i/lub numeru telefonu. Udostępnienie następuje z zachowaniem poufności i w oparciu o bezpieczne rozwiązania informatyczne. Celem udostępnienia jest przekazanie Twojej prośby o ofertę.

 1. SPOSÓB POWIERZANIA DANYCH

W celu przetwarzania Danych w sposób opisany powyżej możemy przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać takie Dane w cyfrowych lub fizycznych bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w naszym imieniu. Zarządzanie bazami Danych i przetwarzanie Danych jest ograniczone do celów przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w zakresie ochrony danych.

W przypadku przekazywania Danych poza EOG Firma zobowiązana jest stosować odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych, w tym m.in. umowy oparte na Standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską i mających zastosowanie do przekazywania danych osobowych poza EOG.

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane przechowujemy w naszych systemach i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, wymogów prawnych i umownych. 

Gdy Dane przestaną być niezbędne do celów, do których są przetwarzane, są usuwane lub przechowywane w formie, która nie pozwala na identyfikację osób, których Dane dotyczą, pod warunkiem, że nie jesteśmy prawnie zobowiązani lub upoważnieni do przechowywania takich Danych. Możemy nadal przechowywać Dane przez dłuższy okres, gdy może to być konieczne do ochrony naszych interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów lub z przetwarzania Danych.

Dane przetwarzane do celów marketingowych są przechowywane do czasu wycofania Twojej zgody i, w każdym przypadku, zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami i wytycznymi przedstawionymi w tym zakresie przez właściwe organy ds. ochrony prywatności.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

CNH Industrial Polska Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Otolinska 25 09-407 Płock - Polska, pełni funkcję Administratora Danych Osobowych gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez niego na zasadach określonych w niniejszej Informacji o polityce prywatności. 

CNH Industrial Polska Sp. z o.o., wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować używając poniższych danych:  iod@cnhind.com

 1. TWOJE PRAWA ODNOŚNIE DO TWOICH DANYCH

Możesz korzystać w sposób określony właściwymi przepisami ze swoich praw, do których należą: 

 • Prawo dostępu: prawo do uzyskiwania od administratora potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak – do domagania się dostępu do swoich danych osobowych.
 • Prawo do korekty: prawo do uzyskania u Administratora korekty swoich danych osobowych, które możesz uznać za nieprecyzyjne, oraz do uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
 • Prawo do wykreślenia: prawo do uzyskania od nas usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki w przypadkach, gdy wystąpisz z takim żądaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: prawo do uzyskania u Administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeśli istnieją wątpliwości odnośnie rzetelności i dokładności danych osobowych, i w chwili obecnej konieczne jest zweryfikowanie przez administratora rzetelności danych.
 • Prawo do przenoszenia danych: prawo do otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo do przesłania tych danych do innego administratora danych bez żadnych przeszkód ze strony Administratora, w szczególności przy spełnieniu następujących warunków: przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do wniesienia skargi: bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego sporu administracyjnego lub sądowego, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych odbyło się w sposób niezgodny z prawem lub obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, masz prawo wnieść skargę do Organu nadzorczego Państwa członkowskiego, w którym mieszkasz lub pracujesz na stałe, lub Państwa, w którym doszło do naruszenia.

Możesz skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z nami, jak opisano poniżej:

Jeśli prześlesz nam prośbę, być może będziemy musieli uzyskać od Ciebie inne dane osobowe, aby zweryfikować Twoją tożsamość i w razie potrzeby skontaktować się z Tobą. Informacje te, wraz z innymi Danymi, którymi dysponowaliśmy wcześniej, będą wówczas przetwarzane w celu spełnienia Twojej prośby, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Jeśli będzie to konieczne, w celu spełnienia Twojej prośby niektóre informacje mogą zostać przekazane innym firmom grupy CNH Industrial lub spoza grupy działającym jako podmioty przetwarzające Twoje dane. Twoje Dane będą przetwarzane przez okres czasu niezbędny do oceny i realizacji Twojej prośby, po czym zostaną zarchiwizowane na odpowiedni okres, aby umożliwić wykazanie, że Twoja prośba została zrealizowana prawidłowo i w odpowiednim terminie.

 1. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejszą Informację o polityce prywatności zaktualizowano w lipcu 2020 r. Zastrzegamy sobie prawo do sporadycznych zmian lub aktualizacji Informacji o polityce prywatności w celu odzwierciedlenia zmieniających się wymogów prawnych lub naszych działań związanych z przetwarzaniem danych. Wszelkie aktualizacje będziemy przedstawiać w tej witrynie internetowej; obowiązywać one będą od momentu publikacji. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Informacji o polityce prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy Twoje Dane.